Podmienky absolvovania poľovníckeho kurzu

Občan Slovenskej republiky, ktorý sa prvý raz uchádza o poľovný lístok (ďalej len „uchádzač“), je povinný vykonať skúšku uchádzača o poľovný lístok (ďalej aj „skúška“).

Cieľom skúšky je zistiť vedomosti uchádzača z oblasti:

 • chovu zveri, je ochrany a zveľaďovania
 • právnych predpisov upravujúcich výkon práva poľovníctva
 • poľovníckej zoológie a biológie zveri
 • poľovníckej kynológie
 • bezpečného zaobchádzania s poľovníckou zbraňou a zásad streľby
 • poskytovania prvej pomoci


Uchádzač sa na prípravu skúšky prihlasuje písomne, t. j. vyplnením prihlášky. Súčasťou prihlášky je súhlas dotknutej osoby, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať spolu s prihláškou organizátorovi skúšok. Obe tlačivá sa nachádzajú v prílohe.

Príprava na skúšku pozostáva z častí:

 • teoretická príprava
 • praktická príprava
 • strelecká príprava


Obvodná poľovnícka komora v Ilave (ďalej len „OPK Ilava“) organizuje teoretickú prípravu spravidla v priestoroch kancelárie na Farskej 84/5 v Ilave. Zabezpečujú ju kvalifikovaní prednášatelia v rozsahu stanovenom skúšobným poriadkom, t. j. v počte 70 hodín. Uchádzačovi bude odovzdaný učebný materiál, ktorého cena je zahrnutá v poplatku za prípravu na skúšku. Ďalšia možnosť vzdelávania je elektronická forma. Uchádzačovi je umožnený prístup do vzdelávacieho systému www.polovnickeskusky.sk, v ktorom sa nachádzajú elektronické verzie učebníc a kde si môžu simulovať demoverzie testov skúšky.

Praktická príprava prebieha po skončení teoretickej prípravy, ktorú uchádzač vykonáva u užívateľa poľovného revíru a na akciách organizátora prípravy v rozsahu 100 hodín a v trvaní najmenej 12 mesiacov.

Strelecká príprava spočíva v absolvovaní streleckého výcviku s poľovníckymi zbraňami, zo skúšky zo streľby z poľovníckych zbraní a z teoretickej a praktickej skúšky zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.
Strelecký výcvik tvoria štyri cvičenia v streľbe a zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, a to dvakrát s brokovou a dvakrát s guľovou poľovníckou zbraňou.
Po jeho absolvovaní uchádzač vykoná skúšku zo streľby z poľovníckych zbraní. Táto skúška sa považuje za vykonanú, ak uchádzač: zasiahne najmenej 3 z 10 terčov pri streľbe z brokovej zbrane a dosiahne najmenej 40 zo 100 možných bodov pri streľbe z guľovej zbrane.
Dodržanie zásad bezpečného zaobchádzania so zbraňou hodnotí strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou SPK.
Zásady poskytovania prvej pomoci hodnotí lekár na základe ústneho pohovoru a praktických ukážok.

Po úspešnom absolvovaní streleckej prípravy, poslednej z troch príprav, môže byť uchádzač pripustený ku skúške.

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač organizátorovi skúšky písomne po ukončení prípravy na skúšku. Organizátor skúšky pripustí ku skúške uchádzača, ktorý v kalendárnom roku, v ktorom žiada o vykonanie skúšky, dovŕši vek 16 rokov.
Uchádzač, ktorý nemôže vykonať skúšku u organizátora prípravy na skúšku, písomne požiada organizátora prípravy na skúšku o zaradenie a vykonanie skúšky u iného organizátora. Uchádzač pred vykonaním skúšky uhrádza organizátorovi skúšky náklady za jej vykonanie.

Skúška uchádzača o poľovný lístok prebieha cez portál www.polovnickeskusky.sk elektronickou formouProgram vygeneruje uchádzačovi 70 otázok, t. j. 10 otázok z každého skúšobného predmetu.

Testy:


Skúška trvá 120 minút po uplynutí ktorých systém vyhodnotí percentuálnu úspešnosť uchádzača.
Celkový výsledok sa klasifikuje stupňom prospel, ak dosiahol uchádzač zo skúšobného testu 80 % všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych odpovedí z každého predmetu.

Po úspešnom absolvovaní skúšky organizátor odovzdá uchádzačovi vysvedčenie o skúške z poľovníctva.

Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu a má záujem o zbrojný preukaz, môže zároveň požiadať OPK Ilava o vykonanie doplnkovej skúšky z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F.

Záujemcovia o poľovnícky kurz sa môžu prihlásiť:

 • osobne: v kancelárii OPK Ilava
 • telefonicky: 0915 784 732, 042 44 64 454
 • elektronicky: ilava@opk.sk