Náležitosti potrebné k vydaniu alebo predĺženiu platnosti poľovného lístka:

 • platný poľovný lístok
 • občiansky preukaz
 • žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka
 • súhlas dotknutej osoby
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práva poľovníctva
 • poplatok na vydanie alebo predĺženie poľovného lístka je možné uhradiť iba bankovým prevodom na č.ú.: SK31 0900 0000 0003 6448 3250
 • účelový príspevok vo výške 10 € ročne
 • 2 ks fotografií alebo 3 ks pri prvom vydaní poľovného lístka o rozmere 3 x 3,5 cm
 • žiadateľ, ktorý dosiahol vek 62 rokov, môže požiadať o vydanie poľovného lístka na dobu neurčitú s poplatkom 40 €.

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve je povinnosťou držiteľa poľovného lístka podať žiadosť o predĺženie jeho platnosti, doloženú vyššie uvedenými náležitosťami, najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti poľovného lístka.


Poplatky za predĺženie PL pre občanov SR:

 • ročný: 5 €
 • 5-ročný: 20 €
 • 10-ročný: 40€

Poplatky za vydanie PL pre občanov SR:

 • týždenný: 10 €
 • mesačný: 20 €
 • ročný: 10 €
 • 5-ročný: 40 €
 • 10-ročný: 80 €
 • nad 62 rokov: 40 €
 • na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov SOŠ alebo VŠ, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom: 30 €